Rosný bod

Čo je to rosný bod a ako ho vypočítate?

Čo je to rosný bod?

Rosný bod je teplota, pri ktorej vzduch pri konštantnom barometrickom tlaku už nie je schopný udržať vodnú paru a časť z nej skondenzuje do kvapalného skupenstva. Tento rosný bod sa takisto nazýva atmosferický rosný bod. V prípade, ak rosný bod dosiahne hodnotu teploty vzduchu, relatívna vlhkosť je 100%.

Rosný bod a správny chod PSA technológie

Správna teplota rosného bodu je dôležitá pre bezproblémový chod kyslíkového/dusíkového vyvíjača. Vysoký rosný bod môže spôsobiť vážne poškodenie molekulového sita. Ak vzduch na vstupe do vyvíjača obsahuje nadmerné množstvo vody, molekulové sito nie je schopné dostatočnej regenerácie a čistota výstupného plynu klesá. Pri dlhodobej prevádzke v takýchto podmienkach dochádza k závažnému poškodeniu molekulového sita a jeho následná výmena je nevyhnutná.

Nasledujúci formulár umožňuje vypočítať jednu z troch premenných (teplota vzduchu, teplota rosného bodu alebo relatívna vlhkosť); dve z nich musia byť známe.

Vzduch je stlačiteľný plyn a teplota rosného bodu sa mení s tlakom. Presnejšie povedané, nie je dôležitý tlak, ale objem. Keď sa plyn stlačí, objem sa zmenší a vzduch má menšiu schopnosť udržať vlhkosť. Môžeme povedať, že so zvyšujúcim sa tlakom a zmenšujúcim sa objemom sa zvyšuje aj teplota rosného bodu.

Aj v chladnom a suchom prostredí je použitie sušičky stlačeného vzduchu veľmi dôležité. Na nasledujúcom grafe môžete vidieť vzťah medzi atmosférickým rosným bodom a tlakovým rosným bodom pri rôznych pracovných tlakoch.

Príklad

Predpokladajme, prostredie so 100% vlhkosťou a okolitou teplotou 0°C. Rosný bod okolitého vzduchu bude rovný taktiež 0°C, ale tlakový rosný bod pri tlaku 7 barA bude už presahovať 30°C!